Tablice wyklejanki to taka moda motoryzacyjna panująca w polskich ogłoszeniach od paru lat, stosują ją komisy, handlarze, handlarzyki, handlarzyny tudzież inne motoryzacyjne Mirki. W kilkanaście minut można zamówić na rodzimym portalu aukcyjnym za niespełna 30zł polskich, czyli całkiem niewiele komplet tablic rejestracyjnych z dowolnego kraju. Bardziej skąpi robią je samodzielnie na tabliczkach z plexi.

tablice kolekcjonerskie

tablice wyklejanki

No ale o co tyle szumu?No o to, że nieświadomi klienci łykają jak młode pelikany informacje, że samochód mający takie tablice i wykupione ubezpieczenie OC jest gotowy do powrotu do domu po zakupie, a tu na kupujących czeka małe rozczarowanie-w razie kontroli Policji kupujący zostanie obdarowany 500zł mandatu, a jak to będzie w miejscach gdzie proceder się powtarza to może kupującego spotkać również lawetowanie na policyjny parking i płatności z tym związane. Inna strona medalu w razie stłuczki-wtedy kupujący może mieć poważniejsze problemy, bo ubezpieczyciel może odstąpić od wypłaty odszkodowania, z racji takiej, że samochód zazwyczaj jest wymeldowany za granicą a niezarejestrowany u nas w kraju, więc nie ma podstaw do wypłaty odszkodowania, mimo, że ubezpieczyciele składki przyjmują na nr VIN, no ale biznes jest biznes, składkę mogą przyjąć, ale za legalność wszystkiego odpowiada właściciel.

W większych miastach, gdzie jest więcej komisów Policja staje na drogach wyjazdowych i poprawiają sobie statystyki nieświadomymi klientami.

Niektóre wyklejanki jak widać sprzedawane są nawet ze znakami landów, oczywiście wszystko pod przykrywką „kolekcjonowania” takich tablic, jednak jak życie pokazuje wiele aut na nich się porusza po ulicach, a zgodnie z ustawą z czerwca 1997 roku

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

“Art. 75a. 1. Produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.162)) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1) posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2) posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;

3) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

3. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2, uważa się jednostkę:

1) produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;

2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

3) tłoczącą numery rejestracyjne;

4) produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych;

5) przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.

4. Tablice rejestracyjne są produkowane wyłącznie na zamówienie:

1) organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów – z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;

2) przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 – bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych.

5. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, są przetwarzane, produkowane lub sprowadzane z zagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2.

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje:

1) materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5;

2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych;

3) sprzedanych tablic rejestracyjnych. (…)

Art. 75b. Organ właściwy w sprawach rejestracji legalizuje tablice rejestracyjne, umieszczając na nich znak legalizacyjny.”

Podsumowując-taniej wyjdzie upatrzone auto przywieźć lawetą, bądź zabrać papiery, zarejestrować i przyjechać z gotowymi tablicami, niż kombinować na wyklejanki, czy też tablice kolekcjonerskie, bo to w końcu to samo.